Mieszko zaprasza na zawody w wyciskaniu sztangi!

Mieszko zaprasza na zawody w wyciskaniu sztangi!

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych
w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc o tytuł ,,Młodego Supersiłacza”, które odbędą się 26.03.2020 r. w sali gimnastycznej szkoły.

Regulamin zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc – do pobrania

Regulamin zawodów

 I. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 2. Integracja środowisk szkolnych i lokalnych.
 3. Promowanie i wskazanie ćwiczeń siłowych jako jednych z najlepszych sposobów zachowania zdrowia psychofizycznego i umiejętności spędzania wolnego czasu.
 4. Propagowanie właściwych postaw i treści treningu siłowego.
 5. Wyłonienie najlepszej ,,Supersiłaczki”.
 6. Wyłonienie najlepszego ,,Supersiłacza”.
 7. Wyłonienie najlepszej drużyny ,,Supersiłaczy”.II. Organizatorzy i sędziowie:
 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
 2. Michał Mackiewicz – sędzia główny
 3. Jerzy Musielak – sędzia
 4. Kamil Ciereszko – sędzia
 5. Monika Wawrzyniak – kierownik zawodów

 III. Termin i miejsce zawodów:

 1. 26 marca 2020 r.
 2. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9.00
 • rywalizacja szkół 10.00 – 12.00
 1. Zakończenie imprezy o godzinie 13.00
 2. Sala gimnastyczna LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu przy ulicy Niedziałkowskiego 2IV. Warunki uczestnictwa:
 1. W zawodach może brać udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej.
 2. B. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 8 uczniów.
 3. W zawodach może wziąć udział uczeń, który:
 4. okaże aktualną legitymację szkolną,
 5. 2. posiada zgodę i oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach (dotyczy uczniów pełnoletnich i niepełnoletnich) – zał. nr 1,
 6. nie ma zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego,
 7. będzie ubrany w strój sportowy – tj. koszulkę z krótkimi rękawami odsłaniającą stawy łokciowe, krótkie lub przyległe do ciała spodnie sportowe i zmienne obuwie sportowe.
 8. Każdy zawodnik, ze względu na bliżej nieokreśloną liczbę uczestników, przed przystąpieniem do zawodów winien przeprowadzić rozgrzewkę indywidualną z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała (rozgrzewka szkolna).

 V. Sposób rywalizacji – punktacja poszczególnych konkurencji

Uczestnicy zawodów startują w następujących konkurencjach:

Dziewczęta

Wyciskanie sztangi leżąc: ilość prawidłowych prób x 20kg = liczba punktów

Maksymalny czas wykonywania próby: 5 min

Chłopcy

Wyciskanie sztangi leżąc: ilość prawidłowych prób x 40kg = liczba punktów

Maksymalny czas wykonywania próby: 5 min

Punktacja drużynowa uczniów: I miejsce – 15 pkt., II miejsce – 10 pkt., III miejsce – 8 pkt., IV miejsce – 7 pkt., V miejsce – 6 pkt.,VI miejsce – 5 pkt., VII miejsce – 4 pkt., VIII miejsce – 3 pkt., IX miejsce – 2 pkt., X miejsce – 1 pkt

 VI. Technika wykonywania konkurencji

Wielokrotne wyciskanie sztangi leżąc

Pozycja wyjściowa: Zawodnik wykonuje leżenie tyłem na ławeczce poziomej z ugiętymi       w kolanach nogami obowiązkowo opartymi o podłoże. Na polecenie zdejmuje sztangę ze stojaka na wyprostowanych ramionach i przedramionach. Na sygnał sędziego opuszcza sztangę do zetknięcia z klatką piersiową  i wyciska ją w górę do pełnego zaakceptowanego  wyprostu ramion i przedramion w stawach łokciowych. Powtarza ćwiczenie w miarę swoich możliwości. Szerokość chwytu nie mniejsza niż szerokość barków.

Próby poszczególnych konkurencji w dniu zawodów poprzedzone będą dokładnym instruktażem ze strony sędziów.

 

VII. Klasyfikacja

 1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani według miejsc zajętych w kategoriach wyciśniętego ciężaru.

Dziewczęta – sztanga 20 kg

Chłopcy – sztanga 40 kg

 1. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa uczniów – drużynę stanowią uczniowie tej samej szkoły – maksymalnie 8 osób. Drużyny mogą składać się z chłopców, dziewcząt lub z chłopców i dziewcząt w dowolnej proporcji. Wynik końcowy w klasyfikacji drużynowej będzie sumą punktów zdobytych przez zawodników tej samej szkoły.
 2. Klasyfikację indywidualną, końcową poszczególnych zawodników stanowić będzie suma wyciśnięć z konkurencji, tj. wielokrotnego wyciskania sztangi leżąc.

O klasyfikacji zawodników, którzy zdobędą tę samą liczbę powtórzeń, decydować będzie waga ciała. Wygra osoba lżejsza!

 

VIII. Nagrody

 1. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców zostanie nagrodzone pucharem, dyplomem i upominkami.
 2. Pierwsze miejsce w zmaganiach drużynowych nagrodzone zostanie dyplomem i upominkami.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody otrzymują dyplomy za uczestnictwo.

 IX. Zgłoszenia

 1. Każda reprezentacja szkoły winna się zgłosić wraz z opiekunem – nauczycielem.
 2. Do rywalizacji zgłosić się może nie więcej niż 8 osób (dziewczęta + chłopcy) z danej szkoły.
 3. Każdy uczeń – uczestnik w dniu zawodów powinien mieć ze sobą aktualną legitymację szkolną, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy także osób pełnoletnich).
 4. Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne zawodników dokonują opiekunowie – nauczyciele. Reprezentacje szkół proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa w zawodach do 15.03.2020 r. w sekretariacie LO „Mieszka I” – tel. 91 321 26 30.X. Postanowienia końcowe
 1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie ewentualne urazy zdrowotne zaistniałe podczas zawodów nie z ich winy, zapewniają jednak opiekę przedmedyczną przez czas imprezy sportowej.
 3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody w zależności od możliwości sponsorów.
 4. Wszelkie sporne sytuacje sportowe nie ujęte w regulaminie zawodów wyjaśnia i rozstrzyga kierownik zawodów wraz z sędzią głównym.
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i komisji sędziowskiej.

 

Organizatorzy życzą pomyślnego startu, wspaniałych wyników i dobrej zabawy!

Do zobaczenia!

Organizator zawodów –  Monika Wawrzyniak

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Świnoujście, …………………………………………. (data)

 

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego

syna/córki   ………………………………………………………………………………..   w Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbędą się              26.03.2020r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. „Mieszka I”
w Świnoujściu przy ulicy Niedziałkowskiego 2 w godzinach od 9.00 do 13.00.

Jednocześnie informuję, iż nie widzę żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających czynne uczestnictwo mojego dziecka w imprezie sportowej.

 

 

Podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………………………………….