ZASADY REKRUTACJI
do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Świnoujściu
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082,
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. – Ustawa o systemie oświaty (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r., Dz. U. z 2021r. poz. 1915),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz. 1737),
 4. Zarządzenie Nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2023 r..
Utworzenie klas o poniższych rozszerzeniach uzależnione jest od liczby kandydatów.
KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obce
1Amatematyczno - fizycznamatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemiecki
1Bbiologiczno - chemicznabiologia, chemiajęzyk angielski, język niemiecki
1Chumanistycznajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki
1Dgeograficzna z rozszerzonym językiem angielskim
INTEGRACYJNA
geografia, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki
1Ebiologiczna z rozszerzonym językiem polskimbiologia, język polskijęzyk angielski, język niemiecki

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I dokonują rejestracji drogą elektroniczną poprzez stronę: rejestracja.lo-mieszko.pl

I. Przebieg rekrutacji:
Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną (ZAKŁADKA REJESTRACJA) od 9 maja do 16 czerwca 2023r. do godz. 1500.
Podczas rejestracji zaleca się zapisanie numeru autoryzacyjnego znajdującego się na dole formularza. Numer autoryzacyjny wraz z numerem pesel kandydata umożliwia późniejsze wydrukowanie potwierdzenia rejestracji.
Po dokonanej rejestracji zaleca się wydrukowanie potwierdzenia będącego jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do Szkoły (ZAKŁADKA POTWIERDZENIE).

Dostarczenie do sekretariatu Liceum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 1500

Uzupełnienie dokumentacji o inne dokumenty:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 lipca 2023r. (strona www Liceum, tablica informacyjna w budynku Szkoły) – godzina 1200.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile wcześniej przedstawiono kopie) - sekretariat Liceum od 17 lipca do 21 lipca 2023r. do godz. 1000.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginałów lub poświadczonych przez dyrektora szkoły kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia w terminie podanym w rekrutacji. Dostarczyć należy również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz deklarację uczestnictwa (lub nie) w zajęciach religii lub etyki – dokumenty dostępne na stronie Szkoły w zakładce REKRUTACJA. W sekretariacie należy złożyć również trzy aktualne fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023r. - godzina 1200 (strona www Liceum, tablica informacyjna w budynku Szkoły).

II. Rekrutacja do klasy pierwszej liceum odbywa się na podstawie:

 1. wyników egzaminu ósmoklasisty:
  1. procentowy wynik egzaminu z:
   1. języka polskiego - mnoży się przez 0,35
   2. matematyki - mnoży się przez 0,35
   3. języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3
 2. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  1. ocen z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora Liceum w postępowaniu rekrutacyjnym do klas:
   1. matematyczno-fizycznej : fizyka, informatyka
   2. biologiczno-chemicznej: biologia, chemia
   3. humanistycznej: historia, wiedza o społeczeństwie
   4. geograficznej z rozszerzonym j. angielskim (integracyjnej): geografia, język angielski
   5. biologicznej z rozszeronym j. polskim: biologia, język angielski
  2. oceny ze świadectwa przeliczane są na punkty według poniższego schematu:
   1. ocena celująca - 18 punktów;
   2. ocena bardzo dobra - 17 punktów;
   3. ocena dobra - 14 punktów;
   4. ocena dostateczna - 8 punktów;
   5. ocena dopuszczająca - 2 punkty;
  3. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
 3. szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   4. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  5. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wynienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  6. w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
 4. osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

III. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 (niepełnosprawności sprzężone) i art. 44zz ust. 2 (przypadki losowe) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z późn. zm.:

 1. przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  2. języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wynienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

Opisane wyniki potwierdza wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o osiągnięciach ucznia lub odpowiednie zaświadczenie (jego kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej).

Nie przyznaje się punktów za:

Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie rozpatruje podań kandydatów, którzy mają obniżoną ocenę z zachowania, tj. nieodpowiednią lub naganną.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z późn.zm., są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja nie udziela kandydatom lub innym osobom informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego przed wywieszeniem list.