TERMINARZ

w procesie rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2023/2024

do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I

w Świnoujściu

opracowano na podstawie zarządzenia Nr 3 /2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 09.05.2023 r. do 16.06.2023 r. do godz. 1500

od 24.07.2023 r. do 28.07.2023 r. do godz. 1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z  możliwością przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r.
do godz. 1500

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10.07.2023 r.

do 28.08.2023 r. do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.07.2023 r.  godz. 1200

3.08.2023 r.  godz. 1200

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 1000

 od 3.08. 2023r. do 09.08.2023 r. do godz. 1000

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.07.2023 r.  godz. 1200

9.08.2023 r.  godz. 1200

7

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 24.07.2023 r.

do 12.08.2023 r.

8

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

10

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły