BBW: Be Bright and Write!

BBW: Be Bright and Write!

Zapraszamy do udziału w anglojęzycznym konkursie literackim p.t. ‘Be Bright and Write!”

Jeśli jesteś osobą o bogatej wyobraźni, lubisz pisać i interesujesz się językiem angielskim, napisz pracę na jeden z poniższych tematów:

 • A long time ago people did things differently
 • Write a letter to your future grandchild about the world you grew up in
 • Imagine that every smartphone on Earth sprouted legs and arms and ran away

Kryteria oceny:

 • walory literackie
 • kreatywność
 • bogactwo językowe
 • poprawność gramatyczna

Uwaga! Nie ma dolnego ani górnego limitu słów!

Wymogi dotyczące pracy:

 • praca musi być napisana samodzielnie,
 • prace należy napisać na komputerze używając czcionki Times New Roman 12 i interlinii 1,5 i wydrukować,
 • praca musi być opatrzona wybranym tematem, przy czym do tematu można dodać swój podtemat,
 • pracę należy podpisać PSEUDONIMEM – proszę NIE podpisywać prac prawdziwymi danymi.

Wydrukowane prace konkursowe należy dostarczyć do 30.11.2018.  do czytelni. Razem z pracą należy dostarczyć zaklejoną kopertę, w środku której znajdować się będzie pseudonim oraz imię, nazwisko i klasa ucznia, co pozwoli na odkodowanie prac po ich sprawdzeniu.

 

Regulamin konkursu literackiego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu,
 • Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2018 roku,
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2019 roku,
 • Osoby odpowiedzialne za sprawdzanie nadesłanych prac: p. Agnieszka Żychska i p. Patrycja Cackowska.

  2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac napisanych na jeden z podanych tematów do czytelni do 30 listopada 2018 roku. Prace muszę być podpisane wybranym przez autora pseudonimem, który znajdzie się też w dostarczonej razem z pracą kopercie zawierającej dane personalne autora.

4. NAGRODY

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami celującymi o wadze 4 z języka angielskiego oraz nagrodami książkowymi. Możliwe jest też przyznanie wyróżnień w postaci celujących i bardzo dobrych ocen cząstkowych o wadze 2 lub 3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem imienia i nazwiska autora oraz jego klasy.

So… what’s your story? 🙂