Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I 

w Świnoujściu

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I reprezentowane przez Dyrektora Szkoły

Renatę Brudnik

Tel. 91 321-26-30

E-mail: dyrektor@lo-mieszko.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Liceum pełni

Anna Więzowska 

Tel. 91 321-26-30

E-mail: wicedyrektor@lo-mieszko.pl

Celem przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Szkołę jest realizacja zadań statutowych Liceum - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego, a następnie dokumenty związane z rekrutacją zostaną zwrócone osobie udostępniającej. Dokumenty wytworzone podczas realizacji obowiązku szkolnego przekazane zostaną do szkolnej składnicy akt lub zniszczone w określonym czasie na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, upoważnionym na mocy odrębnych umów powierzenia np. Zakład Medycyny Szkolnej.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa nienależące do Unii Europejskiej).

Osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych administrator nadał upoważnienia do przetwarzania tych danych w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do uzyskania od administratora informacji o celu przetwarzania danych i planowanym okresie ich przechowywania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia tych danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Osoba, która kwestionuje prawidłowość danych osobowych, które jej dotyczą, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania tych danych.

Żądanie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych, sprostowania, usunięcia i ograniczenia składa się w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły.

Zastrzeżenia dotyczące ochrony danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I można zgłaszać pisemnie do Prezesa UODO na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa  

Na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I funkcjonuje monitoring. Celem funkcjonowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki.

Monitoring Liceum obejmuje 18 kamer w tym:

  • 9 kamer wewnątrz obiektu (korytarze szkolne i klatka schodowa na parterze i pierwszym piętrze)
  • 9 kamer zewnętrznych obejmujących swoim zasięgiem wejścia do szkoły (główne wejście
    do szkoły, wejście do szkoły od strony boiska oraz podjazd dla niepełnosprawnych).

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) 
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 650)
TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram