Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2018/2019

Obowiązujące  terminy:

  1. od 9 maja 2018 r. (środa) od godz. 10.00 do 19 czerwca 2018 r. (wtorek), do godz. 15.00  kandydaci składają wniosek
  2. od 22 czerwca 2018 (piątek) do 26 czerwca 2018  (wtorek), do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o:

– świadectwo ukończenia gimnazjum
– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. do 28 czerwca 2018 (czwartek) do godz. 15.00  – weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. 6 lipca 2018 (piątek) o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

5. do 10 lipca 2018 (wtorek), do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, a także potwierdzenie podpisem na liście danej klasy.

6. dnia 11 lipca 2018 (środa)  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do liceum i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (uszeregowane w kolejności alfabetycznej).

7. Komisja nie udziela kandydatom lub innym osobom ustnych informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego przed wywieszeniem list 6 lipca 2018 (piątek) o godz. 12.00.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie, zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic kandydata ma możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w jej pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, w ciągu 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia tejże Komisja. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z wchodzącymi z dniem 25 maja 2018 nowymi przepisami o ochronie danych osobowych  wprowadzono zmiany w drukach rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski, które zostały złożone do dnia 25 maja 2018 r. nie muszą być wymienione.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA: http://serwer1773494.home.pl/szkolne/mieszko/rejestracja/

 

Wniosek o przyjęcie Pobierz
Załącznik do wniosku Pobierz
Regulamin rekrutacji Pobierz
Deklaracja religia Pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku Pobierz