Ważny komunikat dla maturzystów!

Ważny komunikat dla maturzystów!

Procedura postępowania uczniów podczas egzaminu maturalnego

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, telefony (wyłączone/wyciszone) należy pozostawić w szafce.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Uwaga! Szkoła w tym roku nie zapewnia w zdającym kalkulatorów! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 litr). Obowiązuje zakaz stawiania wody na stoliku.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

PRZED EGZAMINEM

 

Uwaga! Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek!

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem po uprzedniej dezynfekcji rąk. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

PODCZAS EGZAMINU

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

PO EGZAMINIE

 

Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły 🙂