Świadectwa maturalne

2 lipca 2024

Odbiór świadectw maturalnych w LO Mieszka I odbędzie się 9 lipca o godz. 12:00 w sali 109 - zapraszamy!


Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę.

W związku z tym, osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:


UPOWAŻNIENIE


Ja niżej podpisana/y upoważniam …..................... (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej),
legitymującą/cego się dowodem osobistym nr …................. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej)
do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.


Imię i nazwisko: ………………. (wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ……..............…. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

TELEFON
91 321 26 30
EMAIL
sekretariat@lo-mieszko.pl
ADRES
Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
72-600 Świnoujście
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram